September nyhedsbrevet er "på trapperne"

Johannes Jørgensen og Venanzio Varano.

Hovedartiklen "To kampfæller - og rivaler" fortæller historien om to mænd, der samarbejdede om at udbrede franciskansk spiritualitet, men også kæmpede om den samme kvinde. Johannes Jørgensen har hovedrollen i trekantsdramaet. Medvirkende i øvrigt er den danske romanforfatter Inger Agnete Pedersen og den italienske forfatter Venanzio Varano.


Nyhedsbrevet rummer også en meddelelse om, at ejeren af et kendt hus i Assisi ønsker at sælge.

Selskabets medlemmer modtager nyhedsbrevet snarest.

Inger Agnete Pedersen

(1910-1990)

Onsdag d. 14. juni kl. 14 åbnede i Johannes Jørgensens Hus i Svendborg særudstillingen "Johannes Jørgensens rejse til Det hellige Land".


Udstillingen viser i tekst, film og billeder en spændende fortælling om Johannes Jørgensens rejse - set med nutidens øjne. Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem Birte Lundgreen og Svendborg Bibliotek.

Genesareth Sø, set fra Kafarnaum af A. CAROF

Få danskere har udgivet rejsebeskrivelser fra Jerusalem. Johannes Jørgensen er en af de få. Han besøgte Det hellige Land i 1922 og udgav året efter bogen Jorsalafærd, illustreret med fotos taget på farten og billeder malet af den franske kunstner Andrée Carof, som ledsagede ham på rejsen. Jørgensen forklarer de bibelske steder, men det er især beskrivelserne af landskaber, de kører eller vandrer igennem, af mennesker, de møder, af historiske hændelser, der fænger. Jørgensen registrerer næsten alt omkring sig og gengiver det med indlevelse, lyrik og poesi, man husker længe efter.


Birte Lundgreen har siden august 2021 boet i Jerusalem, hvor Jorsalafærd, selv 100 år efter udgivelsen i 1923, har været en nøgle til at forstå og afkode byen, Israel og Palæstina i det 21. århundrede.Udstillingen løber til sommeren 2024.


Henrik Hagsholm Pedersen, Svendborg Bibliotek,

og Birte Lundgreen ved udstillingens åbning.

Kastanievej 19

Selskabets sommermøde 14. maj

var vellykket og velbesøgt. Mellem Birte Lundgreens billedforedrag om Jorsalafærd og Per Stig Møllers causeri om Johannes Jørgensens forfatterskab fremførtes Lisa Ibenfeldt Schultz's melodier til digte af Johannes Jørgensen.

Lisa fortalte, at hun for fyrre år siden havde sat musik til digtene inspireret af sin dansklærer på Sortedam Gymnaisum, forfatteren Palle Fischer.

Referatet fra sommermødet kan læses i det nye nummer af Selskabets Nyhedsbrev, der udkommer primo juni, og hvor hovedartiklen er "Poesiens protest. Taarnet og symbolismens publikationspolitik" af Anders Ehlers Dam


Ole Reuss Schmidt, Christine Creutzberg, Lisa Ibenfeldt Schultz

Nyt æresmedlem

Stig Holsting

Johannes Jørgensen Selskabets bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 7. januar 2023 besluttet at udnævne Stig Holsting til æresmedlem af Johannes Jørgensen Selskabet. Begrundelsen er, at Stig Holsting har ydet en ekstraordinær og uvurderlig indsats for at fremme kendskabet til Johannes Jørgensen og hans forfatterskab, herunder også hans dagbøger og breve. Det har Stig Holsting først og fremmest gjort i egenskab af formand for Johannes Jørgensen Selskabet igennem 20 år.

Da Johannes Jørgensen Selskabet blev stiftet i 2002, sagde Stig Holsting ja til at påtage sig opgaven som formand for Selskabet. Gennem de 20 år som formand for Selskabet har Stig Holsting med iderigdom, engagement og stor arbejdsindsats været primus motor i at gøre Johannes Jørgensen kendt og anerkendt blandt både Selskabets medlemmer og i den danske offentlighed ved:

  • gennem alle årene som formand ikke bare have været redaktør af, men også hovedbidragyder med artikler til Selskabets nyhedsbrev,
  • ved at have taget initiativ til flere bogudgivelser i Selskabets navn,
  • ved at have været guide på ekskursioner til Assisi, Siena og Vadstena for at følge i Johannes Jørgensens fodspor,
  • ved siden 2006, hvor Johannes Jørgensens dagbøger og breve blev offentligt tilgængelige på Det Kongelige Bibliotek, at have brugt oceaner af tid på at studere dem og bringe ny viden om Johannes Jørgensen frem,
  • ved at have udarbejdet Tidslinjen over Johannes Jørgensens liv og forfatterskab, som nu er en del af den permanente udstillig i Johannes Jørgensens mindestuer i Svendborg.

Det skal også fremhæves, at Stig Holsting med held har arbejdet på at få Det Danske Sprog- og Litteraturselskab til at udgive en kommenteret udgave af Johannes Jørgensens ”Mit Livs Legende.” Og over for udgivelsens redaktører Elise Iuul og Henrik Wivel har Stig Holsting stillet sin viden om Johannes Jørgensen til rådighed i en grad, så de slutter deres forord af med: ”En særlig tak til formand for Johannes Jørgensen Selskabets formand Stig Holsting, der har fulgt udgavens tilblivelse med beredvillighed og entusiasme.”


Med denne udnævnelse af Stig Holsting som æresmedlem af Johannes Jørgensen Selskabet vil bestyrelsen også rette en ”særlig tak”, fordi han fik Selskabet godt fra start for 20 år siden i 2002, og fordi han gennem de 20 år har lagt et fundament, som kommende bestyrelser kan arbejde videre på.


Jorsalafærd - Instagram-serie

100 året for udgivelsen af Johannes Jørgensens bog om hans rejse i Palæstina i 1921, Jorsalafærd, markeres bl.a. ved en Instagram-serie, som man kan følge på følgende opslag: #jorsalafærd2022.


Det er den i Jerusalem boende Birte Lundgreen, som ved citater fra bogen, egne kommentarer og billeder vil bringe os rundt i Jørgensens fodspor. Det var på opfordring af Berlingske Tidende, Aftenposten og Svenske Dagbladet, at Johannes Jørgensen i følgeskab med Andrée Carof rejste til Palæstina for at forsyne avisens læsere med indtryk fra landet.

Johannes Jørgensen i ord og toner

1. Ahasverus, 2. Sommeraften, 3. Der er en Brønd, som rinder

Syv symbolistiske digte


I 2021 udkom en ny cd med bl.a. 3 sange med tekst af Johannes Jørgensen. Det er komponisten Lisa Ibenfeldt Schultz, der har sat egne melodier til digtene.


Man kan høre sangene via følgende link:

Syv symbolistiske digte


Den ellevte time 


EP-en "den ellevte time" udkom på alverdens streamingtjenester på Johannes Jørgensens fødselsdag den 6. november 2022. Sangeren Nikolaj Muldkjær skriver om sin nye EP med fortolkninger af fire tekster af Johannes Jørgensen: Johannes Jørgensens virke var især i 1890'erne, hvor han med søgende og romantiske digte stod i spidsen for det "sjælelige gennembrud" i Danmark.