Johannes Jørgensen Selskabet

GENERALFORSAMLING 05. nov. 2022

 

Endnu en gang vil jeg på selskabets vegne takke Svendborg Bibliotek for imødekommenhed over for os. Dette tætte forhold har gennem årene været en vigtig inspirator for vores arbejde.

 

Stig Holsting

Formand for Johannes Jørgensen Selskabet

 

Et andet arrangement, vi måtte sige nej til at deltage i, var et såkaldt ”litterært folkemøde” i Skørping 1. og 2. oktober på initiativ af Herman Bang Selskabet, altså delvist sammenfaldende med arrangementet i Svendborg, men det var ikke grunden til, at vi måtte afstå fra at deltage Der var tilmeldt 24 selskaber, og vi havde været en naturlig deltager, men Skørping ligger jo for os ikke lige om hjørnet, og ingen i bestyrelsen kunne repræsentere selskabet. Der var ikke tale om et arrangement i lighed med det hedengangne Store Bogdag på Hald Hovedgård, hvor de enkelte selskaber kunne præsentere sig ved foredrag. Snarere kan man sammenligne det med det store Bogforum i Bellacentret København, hvor vi i sin tid deltog og delte stand med andre selskaber, og hvor interesserede kunne henvende sig med spørgsmål.

 

 

Derimod synes digterruten i Svendborg at være blevet en succes, og da den har den positive virkning, at den trækker flere besøgende til Huset i Fruestræde, opnår den en dobbelt værdifuld effekt.

 
GENERALFORSAMLING 2022


Lørdag den 5. november kl. 12 afholder Johannes Jørgensen Selskabet sin ordinære generalforsamling på Svendborg Bibliotek, Svinget 1, Svendborg.


DAGSORDEN

     1. Valg af ddirigent og referent.

  1. Formandens beretning. Debat af og evt. godkendelse deraf.
  2. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
  3. Formanden fremlægger bestyrelsens handlingsplan for det kommende år til godkendelse.
  4. Kassereren fremlægger forslag til fastlæggelse af kontingent.
  5. Valg af formand for et år. Stig Holsting ønsker ikke genvalg.  
  6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen. Der vælges for to år ad gangen, idet to medlemmer afgår i lige år, to andre i ulige år. På valg er Andreas Holsting. Genvalg ønskes ikke og Ove Klausen.
  7. Valg af 2 suppleanter for 2 år.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår, at hvis der pga. manglende kandidater til formandsposten ikke har kunnet vælges en ny bestyrelse, afholdes der umiddelbart efter denne generalforsamling en ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen, at bestyrelsen foreslår, at selskabet nedlægges.
  10. Eventuelt.

 

Eventuelle forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 10. oktober 2022.

                                                      -------------------------------------

Da Johannes Jørgensen Selskabet i år kan notere sit 20-års jubilæum, vil Stig Holsting fortælle om selskabets historie og høstede erfaringer og resultater; er de oprindelige målsætninger blevet indfriet?

Der vil efterfølgende blive mulighed for spørgsmål og kommentarer.

OBS! Svendborg Bibliotek er vært ved et let traktement - og beder af hensyn til planlægningen om tilmelding til spisning. Det kan ske til bibliotekar Henrik Hagsholm Pedersen på e-mail: henrik.hagsholm.pedersen@svendborg.dk

Eller til Svendborg Bibliotek,Svinget 1, 5700 Svendborg.Mærk kuverten: tilmelding til spisning ved Johannes Jørgensen Selskabets generalforsamling.

Man kan også skrive til selskabets formand, Stig Holsting på e-mail: stighholsting@gmail.com.

Sidste frist for tilmelding til spisning: Torsdag den 27. oktober.

Man anbefales i øvrigt altid til at orientere sig via selskabets hjemmeside www.johannesjoergensenselskabet.dk.


På gensyn

Bestyrelsen

Formandsberetning for Johannes Jørgensen Selskabet

for 2022

 

Generalforsamling 5. nov. 2022

 

 

 

Ifølge Johannes Jørgensen Selskabets statutter skal formanden ved årets ordinære generalforsamling aflægge en beretning om årets gang i selskabet.

 

Og det vil jeg så gøre, så godt det lader sig gøre, for det skal ikke være nogen hemmelighed, at der ikke er så meget at berette.

 

Årsagen må jeg så lægge for dagen helt fra begyndelsen. Mange af selskabets aktiviteter afhænger jo ikke underligt af formandens initiativer og formåen. Dette forhold blev i nogen grad sat på standby på grund af formandens sygdom. Mine muligheder for at fortsætte med den iver og kunnen, hvormed jeg gennem 20 år har forsøgt at fremme kendskabet til Johannes Jørgensens store forfatterskab, fik et knæk derved. Det forhindrede mig i at foretage mine sædvanlige studier på Det Kgl. Bibliotek, hvor jeg gennem 20 år har siddet og studeret i digterens arkiver. Jeg har måttet opgive den intense læsning i det ellers fascinerende materiale, som gennem årene har været sporen i alt, hvad jeg har gjort til digterens og selskabets gavn.

 

Som det vil være medlemmerne bekendt, lykkedes det dog at få vores Nyhedsbrev ud med de fire numre til fastsatte tider, dels fordi jeg havde materiale liggende, som mere eller mindre var klar til udgivelse, dels ved at trække på kapaciteter udefra. Således vil det også være muligt at få årets fjerde og sidste nummer færdigt.

 

Årets traditionelle flagskib har altid været sommermødet, som det i år lykkedes at få på plads, til trods for at vi ikke mere kunne benytte Møstings Hus på Frederiksberg. Gennem 18 år har vi kunnet benytte dette sted til stor glæde for os og mange andre uden for selskabet. Huset, som tilhører Frederiksberg Kommune, skulle nu bruges til andre formål. Med lidt besvær lykkedes det os at finde frem til et andet godt og egnet sted, den såkaldte ”Englesal” ved Niels Steensens Gymnasium på Østerbro. Da det tillige også lykkedes at få engageret to kapaciteter til at komme og bidrage med gode og vægtige indslag, blev det et godt sommermøde. Fremmødet var godt, dog knap så godt som vi er vandt til. Det skyldes utvivlsomt, at vi på Frederiksberg blev annonceret sammen med andre kulturelle arrangementer i kommunen og derved nåede ud til en bredere kreds.

 

To litterære begivenheder måtte vi undlade at deltage i.

 

1. oktober havde Svendborg Bibliotek taget initiativ til at markere 100-året for Johannes Jørgensens udnævnelse til æresborger i Assisi. Men da selskabet ikke havde plads i programmets sammensætning, var skaden nok ikke så stor.