Johannes Jørgensen Selskabet

GENERALFORSAMLING 5. nov. 2022

 

Endnu en gang vil jeg på selskabets vegne takke Svendborg Bibliotek for imødekommenhed over for os. Dette tætte forhold har gennem årene været en vigtig inspirator for vores arbejde.

 

Stig Holsting

Formand for Johannes Jørgensen SelskabetGENERALFORSAMLING 2022


Lørdag den 5. november kl. 12 afholder Johannes Jørgensen Selskabet sin ordinære generalforsamling på Svendborg Bibliotek, Svinget 1, Svendborg.


DAGSORDEN

1. Valg af ddirigent og referent.

  1. Formandens beretning. Debat af og evt. godkendelse deraf.
  2. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
  3. Formanden fremlægger bestyrelsens handlingsplan for det kommende år til godkendelse.
  4. Kassereren fremlægger forslag til fastlæggelse af kontingent.
  5. Valg af formand for et år. Stig Holsting ønsker ikke genvalg.
  6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen. Der vælges for to år adgangen, idet to medlemmer afgår i lige år, to andre i ulige år. På valg er Andreas Holsting. Genvalg ønskes ikke og Ove Klausen.
  7. Valg af 2 suppleanter for 2 år.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår, at hvis der pga. manglende kandidater til formandsposten ikke har kunnet vælges en ny bestyrelse, afholdes der umiddelbart efter denne generalforsamling en ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen, at bestyrelsen foreslår, at selskabet nedlægges.
  10. Eventuelt.


Eventuelle forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 10. oktober 2022.

-------------------------------------

Da Johannes Jørgensen Selskabet i år kan notere sit 20-års jubilæum, vil Stig Holsting fortælle om selskabets historie og høstede erfaringer og resultater; er de oprindelige målsætninger blevet indfriet?

Der vil efterfølgende blive mulighed for spørgsmål og kommentarer.

OBS! Svendborg Bibliotek er vært ved et let traktement - og beder af hensyn til planlægningen om tilmelding til spisning. Det kan ske til bibliotekar Henrik Hagsholm Pedersen på e-mail: henrik.hagsholm.pedersen@svendborg.dk

Eller til Svendborg Bibliotek,Svinget 1, 5700 Svendborg.Mærk kuverten: tilmelding til spisning ved Johannes Jørgensen Selskabets generalforsamling.

Man kan også skrive til selskabets formand, Stig Holsting på e-mail: stighholsting@gmail.com.

Sidste frist for tilmelding til spisning: Torsdag den 27. oktober.

Man anbefales i øvrigt altid til at orientere sig via selskabets hjemmeside www.johannesjoergensenselskabet.dk.


På gensyn

BestyrelsenFormandsberetning for Johannes Jørgensen Selskabet

for 2022


Generalforsamling 5. nov. 2022
Ifølge Johannes Jørgensen Selskabets statutter skal formanden ved årets ordinære generalforsamling aflægge en beretning om årets gang i selskabet.


Og det vil jeg så gøre, så godt det lader sig gøre, for det skal ikke være nogen hemmelighed, at der ikke er så meget at berette.


Årsagen må jeg så lægge for dagen helt fra begyndelsen. Mange af selskabets aktiviteter afhænger jo ikke underligt af formandens initiativer og formåen. Dette forhold blev i nogen grad sat på standby på grund af formandens sygdom. Mine muligheder for at fortsætte med den iver og kunnen, hvormed jeg gennem 20 år har forsøgt at fremme kendskabet til Johannes Jørgensens store forfatterskab, fik et knæk derved. Det forhindrede mig i at foretage mine sædvanlige studier på Det Kgl. Bibliotek, hvor jeg gennem 20 år har siddet og studeret i digterens arkiver. Jeg har måttet opgive den intense læsning i det ellers fascinerende materiale, som gennem årene har været sporen i alt, hvad jeg har gjort til digterens og selskabets gavn.


Som det vil være medlemmerne bekendt, lykkedes det dog at få vores Nyhedsbrev ud med de fire numre til fastsatte tider, dels fordi jeg havde materiale liggende, som mere eller mindre var klar til udgivelse, dels ved at trække på kapaciteter udefra. Således vil det også være muligt at få årets fjerde og sidste nummer færdigt.


Årets traditionelle flagskib har altid været sommermødet, som det i år lykkedes at få på plads, til trods for at vi ikke mere kunne benytte Møstings Hus på Frederiksberg. Gennem 18 år har vi kunnet benytte dette sted til stor glæde for os og mange andre uden for selskabet. Huset, som tilhører Frederiksberg Kommune, skulle nu bruges til andre formål. Med lidt besvær lykkedes det os at finde frem til et andet godt og egnet sted, den såkaldte ”Englesal” ved Niels Steensens Gymnasium på Østerbro. Da det tillige også lykkedes at få engageret to kapaciteter til at komme og bidrage med gode og vægtige indslag, blev det et godt sommermøde. Fremmødet var godt, dog knap så godt som vi er vandt til. Det skyldes utvivlsomt, at vi på Frederiksberg blev annonceret sammen med andre kulturelle arrangementer i kommunen og derved nåede ud til en bredere kreds.


To litterære begivenheder måtte vi undlade at deltage i.


1. oktober havde Svendborg Bibliotek taget initiativ til at markere 100-året for Johannes Jørgensens udnævnelse til æresborger i Assisi. Men da selskabet ikke havde plads i programmets sammensætning, var skaden nok ikke så stor.

Et andet arrangement, vi måtte sige nej til at deltage i, var et såkaldt ”litterært folkemøde” i Skørping 1. og 2. oktober på initiativ af Herman Bang Selskabet, altså delvist sammenfaldende med arrangementet i Svendborg, men det var ikke grunden til, at vi måtte afstå fra at deltage Der var tilmeldt 24 selskaber, og vi havde været en naturlig deltager, men Skørping ligger jo for os ikke lige om hjørnet, og ingen i bestyrelsen kunne repræsentere selskabet. Der var ikke tale om et arrangement i lighed med det hedengangne Store Bogdag på Hald Hovedgård, hvor de enkelte selskaber kunne præsentere sig ved foredrag. Snarere kan man sammenligne det med det store Bogforum i Bellacentret København, hvor vi i sin tid deltog og delte stand med andre selskaber, og hvor interesserede kunne henvende sig med spørgsmål.

Derimod synes digterruten i Svendborg at være blevet en succes, og da den har den positive virkning, at den trækker flere besøgende til Huset i Fruestræde, opnår den en dobbelt værdifuld effekt.

 
Referat fra generalforsamling i Johannes Jørgensen Selskabet

 lørdag den 5. november 2022 på Svendborg Bibliotek

 

1. Valg af dirigent og referent

Andreas Holsting blev valgt som dirigent, Ove Klausen som referent. Der var 19 deltagere.

 

2. Formandens beretning

Formand Stig Holstings beretning er vedlagt som bilag.

Beretningen blev godkendt med akklamation.

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Kasserer Andreas Holsting fremlagde regnskabet for 2021-2022, som er revideret og godkendt af revisoren. Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Regnskabet er vedlagt som bilag.

 

4. Formanden fremlagde handlingsplan for det kommende år til godkendelse

Idet Stig Holsting bebudede, at han går af som formand, har han ikke udarbejdet en handlingsplan.

 

5. Fastsættelse af kontingent

Kassereren foreslog på vegne af bestyrelsen at fastholde kontingentet på 175 kroner. Det blev vedtaget med akklamation

 

6. Valg af formand

Uden modkandidater blev Elizabeth Cray Bakra valgt som formand med akklamation.

 

Til Stig, som gik af efter 20 år på formandsposten, var der en stor tak for hans indsats fra den øvrige bestyrelse og fra bibliotekar Henrik Hagsholm Pedersen, som samtidig oplyste, at han har lavet en aftale med Stig Holsting om, at han fremover kan have en konsulentrolle i forhold til Johannes Jørgensens Hus.

Stig Holsting stillede sig i øvrigt til rådighed med sin viden om Johannes Jørgensen over for en kommende bestyrelse.

 

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

Andreas Holsting var på valg, men ønskede ikke genvalg. Desuden oplyste Henning Fink-Jensen og Maria Truelsen, at de ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen. Der var derfor behov for valg af mindst fire nye personer  for at sikre en fuldtallig bestyrelse.

Ove Klausen, som også var på valg, var villig til genvalg. Desuden meldte Ove Kreisberg, Bo Alkjær og Birte Lundgreen sig som kandidater til bestyrelsen, og Bo Alkjær oplyste, at også Oluf Schönbeck var villig til at stille op.

Alle blev valgt ved akklamation, og det blev op til bestyrelsen at beslutte, hvilke to der blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode, og hvilke der blev valgt som suppleanter, hvoraf to allerede indgår i bestyrelsen med det samme for det sidste år af Henning Fink-Jensens og Maria Truelsens valgperiode.

 

 8. Valg af 2 suppleanter

Jævnfør punkt 7 er det op til bestyrelsen at beslutte, hvem af dem der blev valgt, der er suppleanter.

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Nuværende revisor Ronald Borup Mikkelsen blev genvalgt. Der var ingen kandidater til posten som revisorsuppleant. Bestyrelsen bemyndigedes til at finde en evt. suppleant.

 

10. Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag om en ekstraordinær generalforsamling om at nedlægge Selskabet i tilfælde af, at der ikke blev valgt en ny formand og bestyrelse, bortfaldt, idet en ny formand og bestyrelse var blevet valgt.

Der var ikke andre indkomne forslag.

 

11. Eventuelt
Ingen havde noget til eventuelt.

 

Den tidligere bestyrelse blev genvalgt på generalforsamlingen i november 2021